مناسبات لنین با تروتسکی - نویسنده: علی رسولی (ف. ک.)
در نقد به مواضع ترپتسکی - درس‌های انقلاب اکتبر و افترازنی انترناسیونال دوم - نویسنده: نادژدا کروپسکایا، همسر لنین
لنین درباره تروتسکی - گردآورنده: غلامرضا پرتوی - به زبان آلمانی
سلاح زنگ زده تروتسکیستی - نویسنده: علی رسولی (ف. ک.)
تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی - نویسنده: علی رسولی (ف. ک.)
تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی توسط عباس منصوران - نویسنده: غلامرضا پرتوی