لنین در مورد جایگاه استالین 

پرئوبراژنسکی به استالین ایراد می‌گیرد که چرا او چندین مسئولیت را در حزب به عهده گرفته است. لنین به او چنین جواب می‌دهد: «پرئوبراژنسکی در اینحا بدون یک تفکر جدی مسئولیت استالین در دو کمیساریای خلق را پیش کشیده است... غیر از این چه می‌شود کرد؟ اکنون چه باید بکنیم، تا موقعیت کنونی کمیساریای خلق برای قضیه ملیت‌ها چنان تحکیم شود تا از عهده همه مسائل ترکمن‌ها، قفقازی‌ها و دیگران برآید؟ همه امور آنجا مسائل سیاسی هستند! و این مسائل، مسائلی که دولت‌های اروپائی را صدها سال مشغول کرده است و در جمهوری‌های دمکراتیک نیز فقط بخش ناچیزی از آن، حل گردیده، باید حل شوند. ما در جریان حل این مسائل هستیم، و انسانی را احتیاج داریم، که نماینده هر ملتی بتواند نزد او بیاید و آنچه در قلبش می‌گذرد مشروح در میان نهد. کجا ما می‌توانیم چنین انسانی را پیدا کنیم؟ من فکر می‌کنم پرئوبراژنسکی نیز نمی‌تواند کاندید دیگری به جز رفیق استالین را نام ببرد».

(لنین - جلد ۳۳ - چاپ برلن 1982 -  صفحه 301)

 

 

دفاع کروپسکایا از استالین

تصادفی نیست که تروتسکی که هرگز خصلت اساسی دیکتاتوری پرولتاریا را نفهمید و نقش تودهها در ساختمان سوسیالیسم را درک نکرد، تروتسکی که معتقد بود سوسیالیسم میتواند با تکیهبر دستورات از بالا ساخته شود، لاجرم به راه سازماندهی اقدامات تروریستی علیه استالین و وروشیلوف و اعضای دیگر بوروی سیاسی که در ساختمان سوسیالیسم به تودهها یاری میرسانند، کشیده شود.

 (نادژدا کروپسکایا - در نقد به مواضع تروتسکی - ترجمه: انتشارات شورش)

         
   .