دفعاتی که لنین در مجموع آثارش تروتسکی را نقد میکند
شماره جلد دفعات نام بردن از تروتسکی
جلد 6 7
جلد 7 41
جلد 8 8
جلد 9 3
جلد 10 2
جلد 11 0
جلد 12 22
جلد 13 1
جلد 14 0
جلد 15 13
جلد 16 110
جلد 17 160
جلد 18 85
جلد 19 11
جلد 20 194
جلد 21 40
جلد 22 14
جلد 23 19
جلد 24 11
جلد 25 2
جلد 26 27
جلد 27 41
جلد 28 3
جلد 29 11
جلد 30 18
جلد 31 6
جلد 32 270
جلد 33 16
جلد 34 39
جلد 35 45
جلد 36 58
جلد 37 2
جلد 38 0
جلد 39 8
جلد 40 0
جلد 41 31
Ergänzung 2 31
Ergänzung 3 52
کل دفعاتی که لنین از ترولسکی نام می‌برد 1401
از 1401 برخورد حدود 1380 برخورد بسیار خشن است. مثل گفتن: تروتسکی چنین خوکی است. انحلال طلب. خائن به طبقه کارگر و.... برخورد لنین به تروتسکی، برخورد یک رهبر جهانی پرولتاریا  به یک دشمن طبقه کارگر است.

در مبارزه طبقاتی هوشیار باید بود

در جهان طبقاتی کنونی جدالی گسترده، عمیق، خشن و بی رحم بر سر دو راه وجود دارد؛
راه سوسیالیسم یا راه سرمایه‌داری؟
بر سر انتخاب این دو راه تجربیات تاریخی گرانقدری نیز در خدمت دو سوی جدال موجود است.
جنبش کمونیستی از تجربیات دوران ساز پرولتاریای اتحاد شوروی به رهبری حزب بلشویک شوروی و در رأس آن استالین در مبارزه علیه فئودالیسم، سرمایه‌داری امپریالیستی داخلی، ساختمان سوسیالیسم و مبارزه علیه فاشیسم بین‌المللی، درس می‌گیرد. چگونگی پیشبرد مبارزات طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی و خرده بورژوازی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اتخاذ تاکتیک‌های متناسب در این مبارزه، آموزش‌های لازم را برای کمونیست‌های جهان در مبارزه علیه ساختار سرمایه داری فراهم آورده است.
از جانب دیگر بورژوازی بین‌المللی و خرده بورژوازی در سطح داخلی و بین‌المللی نیز از سیاست‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط هم طبقه‌یی‌های خود در سیر تاریخ روسیه و شوروی درس می‌گیرند، آن‌ها نیز از آبشخور زیر و بم‌های روابط گروه‌های ضد انقلابی و توطئه‌گر، از چگونگی شکلگیری همبستگی گام به گام بورژوازی مخفی شده در داخلی شوروی به رهبری تروتسکی با خطرناک‌ترین دشمن بشریت یعنی فاشیسم هیتلری، سود می‌جویند.
در نتیجه برای استفاده از تجربیات انقلابی پرولتاریای شوروی، دفاع از استالین و افشای تروتسکی ضرورت درجه اول دارد. بورژوازی همراه روشنفکران اخته و سطحی با تخریب استالین در افکار عمومی راه سوسیالیسم را سد می‌کند. ما وظیفه داریم با دفاع از استالین این راه را بگشائیم.
Go to top

پرولتاریای جهان متحد شوید