در مبارزه طبقاتی هوشیار باید بود

در جهان طبقاتی کنونی جدالی گسترده، عمیق، خشن و بی رحم بر سر دو راه وجود دارد؛
راه سوسیالیسم یا راه سرمایه‌داری؟
بر سر انتخاب این دو راه تجربیات تاریخی گرانقدری نیز در خدمت دو سوی جدال موجود است.
جنبش کمونیستی از تجربیات دوران ساز پرولتاریای اتحاد شوروی به رهبری حزب بلشویک شوروی و در رأس آن استالین در مبارزه علیه فئودالیسم، سرمایه‌داری امپریالیستی داخلی، ساختمان سوسیالیسم و مبارزه علیه فاشیسم بین‌المللی، درس می‌گیرد. چگونگی پیشبرد مبارزات طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی و خرده بورژوازی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اتخاذ تاکتیک‌های متناسب در این مبارزه، آموزش‌های لازم را برای کمونیست‌های جهان در مبارزه علیه ساختار سرمایه داری فراهم آورده است.
از جانب دیگر بورژوازی بین‌المللی و خرده بورژوازی در سطح داخلی و بین‌المللی نیز از سیاست‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط هم طبقه‌یی‌های خود در سیر تاریخ روسیه و شوروی درس می‌گیرند، آن‌ها نیز از آبشخور زیر و بم‌های روابط گروه‌های ضد انقلابی و توطئه‌گر، از چگونگی شکلگیری همبستگی گام به گام بورژوازی مخفی شده در داخلی شوروی به رهبری تروتسکی با خطرناک‌ترین دشمن بشریت یعنی فاشیسم هیتلری، سود می‌جویند.
در نتیجه برای استفاده از تجربیات انقلابی پرولتاریای شوروی، دفاع از استالین و افشای تروتسکی ضرورت درجه اول دارد. بورژوازی همراه روشنفکران اخته و سطحی با تخریب استالین در افکار عمومی راه سوسیالیسم را سد می‌کند. ما وظیفه داریم با دفاع از استالین این راه را بگشائیم.
Go to top

پرولتاریای جهان متحد شوید