trotzki

 

 

 

 تروتسکی، این جاسوس امپریالیسم آلمان از ۱۹۲۳ تا اوائل جنگ جهانی دوم را افشا نمائیم

 

"تصادفی نیست که تروتسکی که هرگز خصلت اساسی دیگتاتوری پرولتاریا را نفهمید و نقش توده‌ها در ساختمان سوسیالیسم را درک نکرد، تروتسکی که معتقد بود سوسیالیسم میتواند با تکیه بر دستورات از بالا ساخته شود، لاجرم به راه سازماندهی اقدامات تروریستی علیه استالین و وروشیلوف و اعضای دیگر بوروی سیاسی که در ساختمان سوسیالیسم به توده‌ها یاری می‌رسانند، کشیده شود."

نقل از  کروپسکایا - همسر لنین: افترازنی انترناسیونال دوم

 stalin

 

 

 از استالین،  در مقابل توطئه‌های فاشیست‌ها و تروتسکیست‌ها دفاع کنیم

 

"تروتسکی، زینویوف، کامنف و تمام باند قاتلشان دست در دست فاشیسم آلمان داده و با پلیس مخفی دولت آلمان پیمان اتحاد بستند. پس از این رو کل کشوربر این تقاضا یک صدا شدند که: «این سگ‌های دیوانه باید تیرباران شوند!» آنها می‌خواستند در بین توده‌ها بذر سردرگمی بیفشانند. می‌خواستند به رفیق استالین، قلب و مغز انقلاب گلوله شلیک کنند، شکست خوردند."

نقل از کروپسکایا - همسر لنین: افترازنی انترناسیونال دوم

 


 

در مبارزه طبقاتی هوشیار باید بود

در جهان طبقاتی کنونی جدالی گسترده، عمیق، خشن و بی رحم بر سر دو راه وجود دارد؛
راه سوسیالیسم یا راه سرمایه‌داری؟
بر سر انتخاب این دو راه تجربیات تاریخی گرانقدری نیز در خدمت دو سوی جدال موجود است.
جنبش کمونیستی از تجربیات دوران ساز پرولتاریای اتحاد شوروی به رهبری حزب بلشویک شوروی و در رأس آن استالین در مبارزه علیه فئودالیسم، سرمایه‌داری امپریالیستی داخلی، ساختمان سوسیالیسم و مبارزه علیه فاشیسم بین‌المللی، درس می‌گیرد. چگونگی پیشبرد مبارزات طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی و خرده بورژوازی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اتخاذ تاکتیک‌های متناسب در این مبارزه، آموزش‌های لازم را برای کمونیست‌های جهان در مبارزه علیه ساختار سرمایه داری فراهم آورده است.
از جانب دیگر بورژوازی بین‌المللی و خرده بورژوازی در سطح داخلی و بین‌المللی نیز از سیاست‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط هم طبقه‌یی‌های خود در سیر تاریخ روسیه و شوروی درس می‌گیرند، آن‌ها نیز از آبشخور زیر و بم‌های روابط گروه‌های ضد انقلابی و توطئه‌گر، از چگونگی شکلگیری همبستگی گام به گام بورژوازی مخفی شده در داخلی شوروی به رهبری تروتسکی با خطرناک‌ترین دشمن بشریت یعنی فاشیسم هیتلری، سود می‌جویند.
در نتیجه برای استفاده از تجربیات انقلابی پرولتاریای شوروی، دفاع از استالین و افشای تروتسکی ضرورت درجه اول دارد. بورژوازی همراه روشنفکران اخته و سطحی با تخریب استالین در افکار عمومی راه سوسیالیسم را سد می‌کند. ما وظیفه داریم با دفاع از استالین این راه را بگشائیم.
Go to top

پرولتاریای جهان متحد شوید