استالین - دوست خلق چین

20 دسامبر 1939

21 دسامبر امسال شصت سال از عمر رفیق استالین می‌گذرد. ما می‌توانیم مطمئن باشیم که به مناسبت روز تولد او، تبریکات محبت آمیز و گرم از قلوب مردم انقلابی سراسر جهان که این روز را به یاد دارند، برخواهد خاست.

تبریک به استالین یک امر تشریفاتی نیست. تبریک به استالین به معنی پشتیبانی از او و از امر او است، به معنی پشتیبانی از پیروزی سوسیالیسم و پشتیبانی از راهی است که او به بشریت نشان می‌دهد، به معنی پشتیبانی از دوست عزیزی است. زیرا که امروز اکثریت عظیم بشریت در رنج بسر میبرد و تنها از راهی که استالین نشان داده است و تنها به کمک استالین، بشریت می‌تواند خود را از رنج رهائی بخشد.

خلق چین که دوران تلخ‌ترین رنج‌های تاریخ خود را می‌گذراند، به کمک دیگران نیاز مبرم دارد. در «کتاب سرودها» گفته می‌شود: "درنده می‌خواند به این امید که پاسخی از دوست بشنود. این به درستی توصیف وضع کنونی ماست.

اما دوستان ما کیستند؟

هستند نوع از دوستان، به اصطلاح دوستانی که خود را دوستان خلق چین می‌خوانند و برخی از چینی‌ها نیز بدون تعمق آن‌ها را دوست می‌شمارند. اما چنین دوستانی را فقط می‌توان در اعداد لی‌لین‌فو که در سلسله تان می‌‌زیسته است، قرار داد. لی‌لین فو نخست وزیر دربار سلسله تان بود و شهرت داشت به این که مردی است که "شهد بر لب و زهر در دل" دارد. و این به اصطلاح دوستان در واقع دوستانی هستند که "شهد بر لب و زهر در دل" دارند. این مردمان کیستند؟ این‌ها امپریالیست‌ها هستند که خود را هوادار چین قلمداد می‌کنند.

معذالک هستند دوستانی از نوع دیگر، دوستانی که واقعا هوادار ما هستند و به ما مانند برادر می‌نگرند. این‌ها کیستند؟ این‌ها خلق شوروی و استالین می‌باشند.

هیچ کشور دیگری از امتیازات خود در چین چشم نپوشید؛ تنها اتحاد شوروی چنین کرد.

تمام امپریالیست‌ها طی نخستین انقلاب کبیر چین با ما به مبارزه برخاستند؛ تنها اتحاد شوروی به کمک ما شتافت.

هیچکس از حکومت‌های کشورهای امپریالیستی از زمان آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپنی به ما کمک واقعی نرسانده است؛ تنها اتحاد شوروی با نیروی هوائی و منابع مادی خود به ما کمک رسانید.

آیا مطلب به اندازه کافی روشن نیست؟

فقط کشور سوسیالیستی، رهبر و خلق آن، متفکرین، سیاستمداران، زحمتکشان سوسیالیستی می‌توانند به امر آزادی ملت چین و خلق چین کمک واقعی برسانند. و بدون کمک آن‌ها امر ما نمی‌تواند به پیروزی نهائی نائل آید.

در مبارزه به خاطر آزادی، استالین دوست صدیق خلق چین است. هیچ کوششی برای افشاندن بذر نفاق، هیچ دروغ و اتهامی قادر نیست در مهر ورزی و احترام خلق چین نسبت به استالین، در دوستی صمیمانه ما نسبت به اتحاد شوری خللی وارد آورد.

در مبارزه طبقاتی هوشیار باید بود

در جهان طبقاتی کنونی جدالی گسترده، عمیق، خشن و بی رحم بر سر دو راه وجود دارد؛
راه سوسیالیسم یا راه سرمایه‌داری؟
بر سر انتخاب این دو راه تجربیات تاریخی گرانقدری نیز در خدمت دو سوی جدال موجود است.
جنبش کمونیستی از تجربیات دوران ساز پرولتاریای اتحاد شوروی به رهبری حزب بلشویک شوروی و در رأس آن استالین در مبارزه علیه فئودالیسم، سرمایه‌داری امپریالیستی داخلی، ساختمان سوسیالیسم و مبارزه علیه فاشیسم بین‌المللی، درس می‌گیرد. چگونگی پیشبرد مبارزات طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی و خرده بورژوازی روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، اتخاذ تاکتیک‌های متناسب در این مبارزه، آموزش‌های لازم را برای کمونیست‌های جهان در مبارزه علیه ساختار سرمایه داری فراهم آورده است.
از جانب دیگر بورژوازی بین‌المللی و خرده بورژوازی در سطح داخلی و بین‌المللی نیز از سیاست‌ها و تاکتیک‌های اتخاذ شده توسط هم طبقه‌یی‌های خود در سیر تاریخ روسیه و شوروی درس می‌گیرند، آن‌ها نیز از آبشخور زیر و بم‌های روابط گروه‌های ضد انقلابی و توطئه‌گر، از چگونگی شکلگیری همبستگی گام به گام بورژوازی مخفی شده در داخلی شوروی به رهبری تروتسکی با خطرناک‌ترین دشمن بشریت یعنی فاشیسم هیتلری، سود می‌جویند.
در نتیجه برای استفاده از تجربیات انقلابی پرولتاریای شوروی، دفاع از استالین و افشای تروتسکی ضرورت درجه اول دارد. بورژوازی همراه روشنفکران اخته و سطحی با تخریب استالین در افکار عمومی راه سوسیالیسم را سد می‌کند. ما وظیفه داریم با دفاع از استالین این راه را بگشائیم.
نمایش تعداد مطالب
3602
Go to top

پرولتاریای جهان متحد شوید